Team Owners 2.0

Pawan Mittal | Deepak Hada | Amit Kumar Kheria

Vivek Chandalia |Shashi Bachhawat

Piyush Arora | Rajeev Mundhra | Avinash Jain

Rishabh Surana | Abhishek Kulthia | Raunak Agarwal

Nitin Jagwayan | Vikas Jagwayan | Minku Agarwal

Sachin Bhura | Siddharth Bhura | Abhishek Bubna

Dipak Gupta|Gopal Damani|Kush Chopra

Ankur Chowdhary | Gaurav Bothra

Kailash Saraogi | Manoj Kumar Chetani

Vikash Jain