Team Owners 1.0

Abhishek Bagla | Abhishek Agarwal

Tushar Ranka

Piyush Arora | Rajeev Mundhra | Avinash Jain

Mohit Surana | Abhishek Kulthia | Raunak Agarwal

Vikas Jagwayan| Minku Agarwal|Nitin Jagwayan

Sachin Bhura | Siddharth Bhura

Shashi Bachhawat | Vivek Chandalia

Deepak Gupta | Kuldeep Maloo

Sanjay Kejriwal | Pawan Mittal | Manoj Kumar Chetani

Mayank Poddar